• دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

مقطع دکتری تخصصی

 


 

آرایش ترمی و سر فصل دروس تحصیلات تکمیلی    

مقطع تحصیلی

 

 کد رشته  نام رشته آرایش ترمی

سرفصل دروس

دکتری تخصصی   مدیریت - مدیریت مالی به زودی
دکتری تخصصی   مدیریت صنعتی به زودی به زودی
دکتری تخصصی   مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات به زودی به زودی
دکتری تخصصی   مدیریت صنعتی-تولید و عملیات به زودی به زودی
دکتری تخصصی   مدیریت صنعتی- مالی به زودی به زودی
دکتری تخصصی   علوم و صنایع غذایی - رشته محوری به زودی به زودی
دکتری تخصصی   علوم و صنایع غذایی- مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی به زودی به زودی
دکتری تخصصی   علوم و صنایع غذایی میکروبیولوژی مواد غذایی به زودی به زودی
دکتری تخصصی   علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی به زودی به زودی
دکتری تخصصی   علوم و صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی به زودی به زودی