• دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

مقطع کارشناسی ارشد

 

آرایش ترمی و سر فصل دروس تحصیلات تکمیلی    

مقطع تحصیلی

 

 کد رشته  نام رشته آرایش ترمی

سرفصل دروس

کارشناسی ارشد ناپیوسته   حسابداری
کارشناسی ارشد ناپیوسته   مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی
کارشناسی ارشد ناپیوسته   مدیریت صنعتی - مالی
رشناسی ارشد ناپیوسته   مشاوره و راهنمایی
کارشناسی ارشد ناپیوسته   علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتدایی
کارشناسی ارشد ناپیوسته   نانو فیزیک به زودی
کارشناسی ارشد ناپیوسته   ژئو فیزیک به زودی
کارشناسی ارشد ناپیوسته  

مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

به زودی
کارشناسی ارشد ناپیوسته  

مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری

به زودی
کارشناسی ارشد ناپیوسته   مدیریت دولتی گرایش بودجه مالیه عمومی