• پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹

مقطع کارشناسی

آرایش ترمی و سر فصل دروس دوره  کارشناسی ناپیوسته   

مقطع تحصیلی

 

 کد رشته  نام رشته آرایش ترمی

سرفصل دروس

کارشناسی نا پیوسته 20422 آموزش دینی و عربی    
کارشناسی نا پیوسته 20627 آموزش و پرورش ابتدایی    
کارشناسی نا پیوسته 21307 علمی کاربردی حسابداری    
کارشناسی نا پیوسته 21403 تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی  
کارشناسی نا پیوسته 21717 علم اطلاعات و دانش شناسی    
کارشناسی نا پیوسته 30537 آموزش علوم تجربی    
کارشناسی نا پیوسته 40143 مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
کارشناسی نا پیوسته 40660 مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی  
کارشناسی نا پیوسته 40662 مهندسی تکنولوژی جوشکاری    
کارشناسی نا پیوسته 41013 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر  
کارشناسی نا پیوسته 41026 مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه    
کارشناسی نا پیوسته 40251 مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی    
کارشناسی نا پیوسته 60209 مهندسی  معماری  
کارشناسی نا پیوسته 70402

مهندسی اجرایی عمران

 
         

آرایش ترمی و سر فصل دروس دوره  کارشناسی پیوسته   

مقطع تحصیلی  کد رشته  نام رشته آرایش ترمی

سرفصل دروس

کارشناسی  پیوسته 20311 زبان و ادبیات انگلیسی    
کارشناسی  پیوسته 20319 تربیت دبیری زبان انگلیسی    
کارشناسی  پیوسته 20706 روانشناسی
کارشناسی  پیوسته 21301 حسابداری  
کارشناسی  پیوسته 21402 تربیت بدنی و علوم ورزشی  
کارشناسی  پیوسته 21717 علم اطلاعات و دانش شناسی    
کارشناسی  پیوسته 30123 ریاضیات و کاربردها    
کارشناسی  پیوسته 30302 شیمی محض    
کارشناسی  پیوسته 30540

زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژی

آرایش دروس میکروبیولوژی ورودی96 به بعد

 
کارشناسی  پیوسته 40201 مهندسی شیمی  
کارشناسی  پیوسته 40263 مهندسی نفت - مهندسی بهره برداری از منابع نفت  
کارشناسی  پیوسته 40310 مهندسی صنایع    
کارشناسی  پیوسته 40119 مهندسی برق
کارشناسی  پیوسته 40401 مهندسی عمران  
کارشناسی  پیوسته 41033 مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات    
کارشناسی  پیوسته 602202 مهندسی معماری   
کارشناسی پیوسته 198 مهندسی تکنولوژی ساختمان