• پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹

مقطع کاردانی

 

 

 

آرایش ترمی و سر فصل دروس دوره  کاردانی پیوسته   

مقطع تحصیلی

 

 کد رشته  نام رشته آرایش ترمی

سرفصل دروس

کاردانی پیوسته 21408 تربیت بدنی به زودی
کاردانی پیوسته 40116 الکترونیک - الکترونیک عمومی به زودی به زودی
کاردانی پیوسته 40428 ساختمان- کارهای عمومی ساختمان به زودی
کاردانی پیوسته 40626 مکانیک خودرو- مکانیک خودرو  
کاردانی پیوسته 40629 ساخت و تولید -قالبسازی به زودی به زودی
کاردانی پیوسته 40713 صنایع فلزی - صنایع فلزی به زودی
کاردانی پیوسته 60104 گرافیک - گرافیک به زودی به زودی
         
         

آرایش ترمی و سر فصل دروس دوره  کاردانی نا پیوسته   

مقطع تحصیلی  کد رشته  نام رشته آرایش ترمی

سرفصل دروس

کاردانی نا پیوسته 20318 تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی به زودی به زودی
کاردانی نا پیوسته 30539 تربیت معلم آموزش علوم تجربی به زودی به زودی
کاردانی نا پیوسته 20423 تربیت معلم آموزش دینی و عربی به زودی به زودی
کاردانی نا پیوسته 20626 تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی به زودی
کاردانی نا پیوسته 21301 حسابداری به زودی
کاردانی نا پیوسته 21706 علمی کاربردی کتابداری و اطلاع رسانی به زودی به زودی
کاردانی نا پیوسته 40113 کاردانی فنی برق - الکترونیک به زودی به زودی
کاردانی نا پیوسته 40633 کاردان فنی مکانیک - جوشکاری به زودی به زودی
کاردانی نا پیوسته 70101 علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر به زودی به زودی
کاردانی نا پیوسته 40648 علمی کاربردی مکانیک تعمیرات نیروگاهها به زودی به زودی
کاردانی نا پیوسته 70120 علمی کاربردی صنایع پلاستیک به زودی به زودی