• دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

معرفی معاونت آموزش

معرفی معاونت آموزش

 

نام و نام خانوادگی: محمدحسین محبی نورالدین وند

 مدرک  تحصیلات: دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی (روان شناسی آموزش و یادگیری)

مرتبه علمی : استادیار