• چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

معرفی معاونت آموزش

معاونت آموزش

نام و نام خانوادگی: محمدحسین محبی نورالدین وند

 مدرک  تحصیلات: دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی (روان شناسی آموزش و یادگیری)

مرتبه علمی : استادیار