• پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹

آزمون های معرفی به استاد

 

1.       آزمون معرفی به استاد در اتاق مدیر گروه مربوط و یا در سایر فضاهای آموزشی در دانشگاه برگزار شود.

2.       پس از گرفتن آزمون از دانشجو، پاکت معرفی به استاد به صورت لاک و مهر شده شخصاً به اداره امتحانات تحویل داده شود.

3.       از سؤال های طرح شده در آزمون های پایان ترم در نیمسال های مختلف جهت آزمون معرفی به استاد خودداری شود.