• پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹

روند ارجاع به استاد

وند ارجاع به استاد

 

  

دانشجویانی که کلیه درس های خود را با موفقیت گذرانده باشند و نمره آنها در کارنامه آنان ثبت شده باشد و فقط حداکثر شش واحد نظری از کل واحدهایی که می باید بگذرانند برای آنان باقی مانده باشد تا فارغ‌التحصیل شوند، مجاز هستند پس از پایان ترمی که در آن انتخاب واحد داشته اند آن واحدها را به صورت ارجاع به استاد بگیرد. به این ترتیب که با مراجعه به کارشناس رشته و مدیر گروه مربوط و تکمیل فرمها و پرداخت شهریه، و در صورت نیاز با موافقت کمیسیون موارد خاص آموزشی آن درسها را به صورت ارجاع به استاد بگیرد.

نکته:

1)   دانشجو می تواند دو درس "وصایای امام" و "روخوانی قرآن" را هم علاوه بر شش واحد به صورت معرفی به استاد بگیرد که در مجموع هشت واحد می شود.

2)      محل برگزاری آزمون معرفی به استاد می بایست در واحد بوده و مورد تأیید اداره امتحانات قرار گیرد.

زمان فارغ التحصیلی دانشجو همان تاریخ درج شده در فرم اعلام نمره ی آخرین درس معرفی به استاد دانشجو(که توسط استاد تکمیل می شود) است. برای نمونه اگر دانشجو در روز 27 اردیبهشت آخرین آزمون معرفی به استاد خود را بدهد، استاد مؤظف است در فرم اعلام نمره پس از ثبت نمره تاریخ 27 اردیبهشت را ثبت کند گه همان تاریخ فارغ التحصیلی اعلام خواهد شد.

درس های عمومی نظری مانند درس های عمومی معارف نیز امکان دریافت به صورت ارجاع را دارند که در این صورت استاد توسط آموزش و از طریق مدیر محترم گروه معارف تعیین می شود.

درس هایی که به صورت ارجاع به استاد گرفته می‌شوند دو حالت دارند:

الف- حالت اول درس هایی که به صورت واحدهای نظری هستند. برای نمونه درس معادلات دیفرانسیل که یک درس نظری 3 واحدی است در این صورت دانشجو حتی اگر آن درس را در ترم های قبل انتخاب واحد نکرده باشد می‌تواند آن درس را به صورت ارجاع به استاد برای نمونه با استاد محمد رحیمیان بگیرد.

ب- حالت دوم: درسی که به صورت نظری- عملی باشد(قسمتی از آن نظری و قسمتی از آن عملی است) و اگر دانشجو در ترمهای گذشته آن درس را انتخاب واحد کرده باشد و به دلایلی از قبیل غیبت امتحان، مردودی و … آن درس را نگذارنده باشد، ضمن محفوظ نگه داشتن نمره قسمت عملی درس، دانشجو می تواند قسمت نظری آن را به صورت معرفی به استاد آزمون بدهد. برای نمونه فرض کنید یک دانشجو درس آموزش هنر در دوره ابتدایی را افتاده باشد از آن جایی که این درس دارای 1 واحد نظری و 1 واحد عملی است پس به صورت دو واحد ارجاع به استاد قابل گرفتن است. در این صورت توسط مدیر گروه استاد درس تعیین می شود سپس دانشجو به استاد مربوط مراجعه کرده و استاد منابع و مباحثی را تعیین می‌کند تا دانشجو آنها را مطالعه کند و سپس در اتاق گروه مربوط و یا اداره امتحانات از قسمت نظری درس آزمون کتبی برای دانشجو برگزار می شود.

توجه: درس هایی که فقط واحد عملی دارند (به عبارتی واحد نظری ندارند) قابلیت گرفتن به صورت ارجاع به استاد را ندارند. برای نمونه درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر که فقط یک واحد عملی دارد (و واحد نظری ندارد) را نمی توان به صورت ارجاع به استاد بگیرد.