• پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹

فرآیند ثبت نمره ها

 

1)   نتایج آزمون های هر درس مطابق ماده 42 آیین نامه آموزشی باید حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ برگزاری آزمون آن درس به اداره امتحانات واحد اعلام شود.

2)   پس از آن که استاد، نمره درس را به اداره امتحانات اعلام کرد نمره از راه سیستم آموزش دانشگاه در کارنامه دانشجو ثبت می شود اگر دانشجو نسبت به نمره کسب شده معترض است می باید از طریق سایت دانشگاه اعتراض خود را اعلام کند. و اگر در ثبت نمره در سیستم با مشکل مواجه شد می تواند با حضور به اداره امتحانات اعتراض خود را با ذکر نام درس، نام استاد و مشخصه درس و نیمسال مربوط به صورت کتبی ارائه دهد. پس از پایان مهلت اعتراض به نمره که یک هفته پس از اعلام نمره در سایت، استاد دس  با رسیدگی به اعتراضها ، در صورتی که اعتراض دانشجویی را وارد تشخیص دهد فرمی را تنظیم می کند و دلایل تغییر نمره را به صورت مستند و مکتوب در آن فرم اعلام می کند و پس از تأیید مدیر گروه مربوط، اداره امتحانات کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت تغییر نمره را که در حکم یک پرونده است به شورای آموزشی ارجاع می دهد و شورای آموزشی واحد نیز با نهایت دقت این موضوع را بررسی کرده و رأی صادر می کند و اگر اسناد و مدارک در این جهت کامل باشد، شورای آموزشی رأی به تغییر نمره داده و نمره جدید برای دانشجو ثبت می شود در غیر این صورت درخواست تغییر نمره رد می شود.

3)   به منظور آگاهی از نتیجه بررسی اعتراض نمره، لازم است دانشجو به اداره امتحانات مراجعه کرده و یا تماس بگیرد و تا زمانی که پاسخ نمره اعتراض دانشجو اعلام نشده است، برای هر اقدامی نمره ثبت شده در کارنامه دانشجو، قابل گواهی است.