• دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

اسامی مدیران گروه

 

ردیف     

نام و نام خانوادگی                 

رشته یا رشته های تحت سرپرستی      

1

رضا سلطانی

رشته مهندسی صنایع- تولیدصنعتی

2

صابر ملاعلی زاده

 مهندسی صنایع تحلیل سیستمها و کارشناسی ارشد صنایع

دکتری مدیریت صنعتی

3

دکتر فاطمه امیری

رشته مهندسی نفت

4

مهندس کوروش قنبری

رشته مهندسی برق 

5

علی رضا مرادی جاوید

رشته معماری و مهندسی عمران

6

علی اکبر سرقلی

رشته حسابداری کارشناسی

7

سیده مولود رسولی قهفرخی

رشته پرستاری

8

دکتر مریم رستمی

رشته مامایی

9

دکتر محمد حسین محبی

رشته ارشد علوم تربیتی

کارشناسی روانشناسی

10

نگین کاظمی پور

رشته تربیت بدنی

11

دکتر پریا برومندی

رشته مهندسی شیمی

12

محسن پورنیا

رشته زیست شناسی- میکروبیولوژی

13

احسان پورعلی اکبر

رشته مهندسی کامپیوتر

14

عبد الله مرادی

ادبیات فارسی وطرح معلمان

15

محسن رحیم پور

مکانیک خودرو و ساخت تولید

16

شهرام دارابپور

معارف اسلامی

17 دکتر اله کرم صالحی کارشناسی ارشد حسابداری و دکترای مدیریت مالی