انتخاب وب سایت

دانلود فایل مربوطه

 

– دفتر استخدام و تأمین هیأت علمی

دفتر استخدام و تأمین هیأت علمی، وظیفه استخدام، بورسیه و مصاحبه علمی اعضاء هیأت علمی را بر عهده دارد. دفتر استخدام و تأمین هیأت علمی هیچ فردی را به واحدهای دانشگاهی معرفی نمی نماید بلکه تقاضای افرادی را که واحدهای دانشگاهی از طریق دبیرخانه های مناطق مربوطه معرفی نموده اند مورد بررسی قرار می دهد تا ضوابط رعایت گردد.

– روند پذیرش بورسیه

1-مراجعه مستقیم با واحدهای دانشگاهی یا دبیرخانه شورای مناطق دوازده گانه جهت اخذ اعلام نیاز (رشته تخصصی متقاضی باید در واحد دایر باشد)

2-ارسال مدارک متقاضی بورس تحصیلی از طریق واحدها به دبیرخانه مناطق مربوطه.

3-بررسی وطرح و تأیید پرونده متقاضی در کمیته بورس منطقه.

4-ارسال پرونده متقاضی به شورای بورس سازمان مرکزی

5-پرونده بورسیه در جلسه شورای بورس و اتخاذ تصمیم و تأیید نهایی

6-ابلاغ نتایج شورای واحد مربوطه جهت تنظیم قرارداد و اقدامات لازم.

 

                                        نمودار مراحل جذب بورسیه در واحدهای دانشگاهی 

1- ارائه مدارک لازم از سوی متقاضی و بررسی آن از سوی واحد مربوطه

1-2- اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

1-3- افرادی که عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نمی باشند

1-2-1- طرح در کمیته بورس منطقه

1-3-1- طرح در شورای بورس سازمان مرکزی

1-2-2- تایید ریاست دانشگاه

1-2-3- اعلام نتیجه به واحدها و مراکز و مناطق دانشگاهی

1-2-4- عقد قرارداد بورسیه و صدور حکم در واحدهای دانشگاهی و ارسال تصویر آن به سازمان مرکزی

  روند استخدام اعضاء هیأت علمی

1-    اخذ اعلام نیاز از واحدهای دانشگاهی که رشته تحصیلی متقاضی در آن واحد دایر باشد.

2-    ارائه مدارک لازم به واحد دانشگاهی جهت بررسی و ارسال به دبیرخانه شورای منطقه مربوطه.

3-    بررسی مدارک ارسالی متقاضیان هیأت علمی در دبیرخانه منطقه.

4-    ارسال مدارک پس از تعیین مستقیم به دفتر استخدام و تأمین هیأت علمی سازمان مرکزی.

5-  بررسی مدارک متقاضیان برابر ضوابط و مقررات و تشکیل پرونده استخدامی برای متقاضی عضویت در کادر هیأت علمی پس از کسب مجوز و تأیید اولیه.

6-    ارسال مدارک گزینش به دفتر گزینش استاد سازمان مرکزی جهت بررسی عمومی متقاضیان.

7-    انجام مصاحبه علمی رشته های تخصصی.

8-    ارسال تصویر پرونده و ارزشیابی علمی در صورت تأیید، جهت صدور حکم.

 

– شرایط و ضوابط جدید استخدام هیأت علمی به منظور بهبود شاخص های علمی

الف) میانگین نسبت هیأت علمی به دانشجو بر اساس درجه واحد دانشگاهی :

 

 

ردیف

میانگین نسبت هیأت علمی تمام وقت به دانشجودر گروههای آموزشی ششگانه (علوم انسانی، پایه،فنی ومهندسی، کشاورزی، پزشکی و هنر )

با احتساب نیمه وقت با ضریب 1

                                  2

درجه واحد

هدف یکساله

هدف دو ساله

هدف یکساله

هدف دو ساله

1

جامع

یک به 35

یک به 30

یک به 30

یک به 25

2

بسیار بزرگ و بزرگ

یک به 40

یک به 35

یک به 35

یک به 30

3

متوسط، کوچک و مراکز

یک به 50

یک به 40

یک به 40

یک به 35

 

رؤسای مناطق دانشگاهی و رؤسای واحدها و مراکز دانشگاه می توانند هیأت علمی مورد نیاز خود را در هر رشته بر اساس سرفصل دروس یا مقاطع تحصیلی بر اساس فرمول زیر به صورت تقریب برآورد نمایند.

شاخص نیاز هیات علمی در هر درس =  ساعات حق التدریس هر درس در یک ترم /  ساعات موظف یک هیأت علمی در یک ترم

  ب) شرایط و ضوابط استخدام هیأت علمی : 1- حداقل معدل کارشناسی ارشد متقاضیان استخدام هیأت علمی

 

رشته های تحصیلی

درجه واحد دانشگاهی

واحدهای جامع

واحدهای بسیاربزرگ وبزرگ

واحدهای متوسط، کوچک و مراکز آموزشی

رشته های فنی و مهندسی

16

5/15

15

سایر رشته ها

17

16

5/15

 

 

تبصره 1 : معدل فارغ التحصیلان واحدهای دانشگاهی جامع در دانشگاه آزاد اسلامی و یا دانشگاههای دولتی ما در (واقع در مراکز استانها) با ضریب 07/1 قابل محاسبه ست.

تبصره 2: معدل سال آخر کارشناسی یا معدل کل دوره کارشناسی افراد متقاضی برای هیأت علمی در رشته های علوم انسانی و غیرانسانی نباید (به ترتیب) از 14 و 13 کمتر باشد.

 

 

 

رشته های تحصیلی

درجه واحد دانشگاهی

واحدهای جامع

واحدهای بسیاربزرگ وبزرگ

واحدهای متوسط، کوچک و مراکز آموزشی

رشته های فنی و مهندسی

16

5/15

15

سایر رشته ها

17

16

5/15

 

 

تبصره 1 : معدل فارغ التحصیلان واحدهای دانشگاهی جامع در دانشگاه آزاد اسلامی و یا دانشگاههای دولتی ما در (واقع در مراکز استانها) با ضریب 07/1 قابل محاسبه ست.

تبصره 2: معدل سال آخر کارشناسی یا معدل کل دوره کارشناسی افراد متقاضی برای هیأت علمی در رشته های علوم انسانی و غیرانسانی نباید (به ترتیب) از 14 و 13 کمتر باشد.

 

 

رشته های تحصیلی

درجه واحد دانشگاهی

واحدهای جامع

واحدهای بسیاربزرگ وبزرگ

واحدهای متوسط، کوچک و مراکز آموزشی

رشته های فنی و مهندسی

16

5/15

15

سایر رشته ها

17

16

5/15

 

 

تبصره 1 : معدل فارغ التحصیلان واحدهای دانشگاهی جامع در دانشگاه آزاد اسلامی و یا دانشگاههای دولتی ما در (واقع در مراکز استانها) با ضریب 07/1 قابل محاسبه ست.

تبصره 2: معدل سال آخر کارشناسی یا معدل کل دوره کارشناسی افراد متقاضی برای هیأت علمی در رشته های علوم انسانی و غیرانسانی نباید (به ترتیب) از 14 و 13 کمتر باشد.

 

 

1- حداقل معدل کارشناسی ارشد متقاضیان استخدام هیأت علمی

 

رشته های تحصیلی

درجه واحد دانشگاهی

واحدهای جامع

واحدهای بسیاربزرگ وبزرگ

واحدهای متوسط، کوچک و مراکز آموزشی

رشته های فنی و مهندسی

16

5/15

15

سایر رشته ها

17

16

5/15

 

 

تبصره 1 : معدل فارغ التحصیلان واحدهای دانشگاهی جامع در دانشگاه آزاد اسلامی و یا دانشگاههای دولتی ما در (واقع در مراکز استانها) با ضریب 07/1 قابل محاسبه ست.

تبصره 2: معدل سال آخر کارشناسی یا معدل کل دوره کارشناسی افراد متقاضی برای هیأت علمی در رشته های علوم انسانی و غیرانسانی نباید (به ترتیب) از 14 و 13 کمتر باشد.

 

2- حداکثر سن متقاضیان

– حداکثرسن متقاضیان استخدام با مدرک فوق لیسانس یا بورسیه دوره دکتری برای آقایان 35 سال و برای خانمها 33 سال می باشد (با توجه به موضوع نظام وظیفه.)

– حداکثر سن استخدام متقاضیان با مدرک دکتری تخصصی 40 سال می باشد (بازنشستگان هیأت علمی دانشگاهی و مراکز آموزش عالی در مرتبه استادیاری و بالاتر د رصورت داشتن شرایط مناسب از محدودیت سنی در این بند مستثنی می باشند.)

3- امور مربوط به متقاضیان استفاده از طرح مشمولین متخصص از طریق معاونت پژوهشی انجام می گیرد.

4- استخدام دارندگان مدرک کارشناسی و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد به عنوان مربی آموزشیار ممنوع است.

5- اعطاء بورس تحصیلی به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته های مامایی، پرستاری، کامپیوتر، حسابداری مکانیک و برق با اخذ مجوز از شورای بورس مجاز است.

6- جهت استخدام اعضاء هیأت علمی به منظور تدریس دروس عمومی (فیزیک، شیمی، ریاضی، ادبیات فترسی، زبان انگلیسی، تربیت بدنی، معارف اسلامی) چنانچه رشته تخصصی متناسب با دروس فوق در واحد دایر باشد طبق جدول بند الف عمل گردد و در غیر اینصورت می بایست نسبت یک به 300 جهت محاسبه نسبت هیأت علمی به دانشجو ملاک عمل قرار گیرد. توجه باشند که در مورد دروس عمومی معارف اسلامی مقررات مربوط به اساتید دروس معارف رعایت گردد.

7- استفاده از دارندگان مدرک کارشناسی ارشد جهت تدریس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مجاز نیست.

8- استخدام دارندگان مدرک کارشناسی ارشد به صورت نیمه وقت مجاز نیست.

 

 

 

 

 وضعیت استخدامی پیمانی :

به وضعیت همکاری آن دسته از اعضاء هیأت علمی گفته می شود که پس از موافقت اولیه سازمان مرکزی، مجوز استخدام ایشان از سوی دفتر استخدام هیأت علمی به واحدهای دانشگاهی ابلاغ می گردد. (که مدت زمان آن یکسال می باشد.)

 

 وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی :

به وضعیت همکاری آن دسته از اعضاء هیأت علمی گفته می شود که مدت یکسال از زمان شروع به همکاری ایشان (مجوز سازمان مرکزی ) و صدور حکم پیمانی ایشان سپری شده و همچنین صلاحیت علمی و عمومی (حداقل به صورت یکسال پیمانی ) تأیید گردیده که پس از کسب امتیازات آموزش و گذراندن 60 ساعت کلاسهای آموزش ضمن خدمت تغییر وضعیت استخدامی ایشان توسط کمیته منتخب تأیید شده باشد.

 

 وضعیت استخدامی رسمی قطعی :

به وضعیت همکاری آن دسته از اعضاء هیأت علمی گفته می شود که مدت 2 سال از همکاری به صورت آزمایشی سپری شده و صلاحیت عمومی آنها نیز به صورت قبول قطعی تأیید شده باشد که پس از کسب امتیاز پژوهشی و گذراندن 60 ساعت کلاسهای آموزش ضمن خدمت تغییر وضعیت ایشان توسط کمیته منتخب تأیید شده باشد.

 

 منظور از تأیید صلاحیت :

شرکت در مصاحبه علمی تخصصی گروه های مربوطه که در دفتر استخدام هیأت علمی سازمان مرکزی بصورت شفاهی و یا کتبی انجام می پذیرد و عضو هیأت علمی می بایست حداقل نمره 14 از 20 کسب نماید.

تبصره : در صورت اعلام کتبی قبولی عضو هیأت علمی در مصاحبه علمی، شروط تعیین شده توسط گروه های علمی تخصصی جهت تبدیلوضعیت و ارتقاء مرتبه منتفی می شود و نیاز به مصاحبه علمی مجدد نمی باشد.

 

منظور از تأیید صلاحیت عمومی :

اعلام نتیجه بررسیهای به عمل آمده توسط دفتر مرکزی گزینش دانشگاه، که به صورت یکسال پیمانی و یا قبول قطعی می باشد اطلاق می شود.

 

– سهمیه مشمولین متخصص جهت استفاده از طرح مشمولین :

طبق بخشنامه شماره 327332/11 مورخ 13/11/86 واحدهای دانشگاهی فقط مجاز به ارسال         پرونده های فارغ التحصیلان در مقطع دکتری تخصصی (اولویت با بورسیه واحدهای دانشگاهی) به معاونت پژوهشی، دفتر ارتباط با صنعت و جامعه ، اداره جذب نیروهای متخصص جهت استفاده از طرح مشمولین می باشند و از معرفی متقاضیان فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها جهت استفاده از طرح مذکور خودداری نمایند.

استثناء : در مناطق محروم در صورت نیاز به تخصص فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد فقط در رشته های کامپیوتر، برق، عمران و مکانیک و معدل بالای 16 می توانند درخواست خود را به واحد ارسال نمایند.

 

– تبدیل وضعیت استخدامی

شرایط و مدارک لازم جهت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی :

1)      تأیید صلاحیت علمی (قبولی در مصاحبه علمی تخصص)

2)   داشتن تأئیدیه صلاحیت عمومی (که توسط دفتر مرکزی گزینش سازمان که به صورت یکسال پیمانی ارزشیابی و تأئید می گردد.)

3)   مطلوب بودن عملکرد آموزشی عضو هیأت علمی در واحد دانشگاهی محل خدمت به استناد نظر خواهی کتبی از دانشجویان و مدیرگروه مربوط و تأیید مسئولین واحد دانشگاهی.

4)   گذراندن 60 ساعت دوره های آموزشی ضمن خدمت و ارائه تأییدیه از دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی مطابق جدول 1-1 بخشنامه شماره 46787/89 مورخ 2/3/85 .

5)   تصویر اولین و آخرین حکم حقوقی عضو هیأت علمی که به تأیید رئیس و یا معاون آموزشی واحد دانشگاهی رسیده باشد.

6)   تصویر کلیه مدارک تحصیلی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکترای حرفه ای، دکترای تخصصی که به تأیید رئیس یا معاون آموزشی واحد دانشگاهی رسیده باشد.

7)   سپری شدن یکسال از زمان شروع به همکاری عضو هیأت علمی که مبنای آن تاریخ موافقت اولیه سازمان مرکزی می باشد.

8)      ارائه درخواست کتبی عضو هیأت علمی به همراه تأیید مدیرگروه آموزشی و یا پژوهشی واحد دانشگاهی مربوطه

 

تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیأت علمی گروه معارف اسلامی (مدرسین دروس عمومی):

تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیأت علمی گروه های دروس عمومی معارف اسلامی پس از اتمام زمانهای مقرر بر عهده معاونت امور اساتید قم می باشد که واحدهای دانشگاهی موظف هستند مدارک لازم را جهت تغییر وضعیت این قبیل افراد به دفتر استخدام هیأت علمی سازمان مرکزی ارسال نموده تا اقدامات مقتضی از سوی دفتر مذکور صورت پذیرد.

اعضاء هیأت علمی که از امتیاز دفتر جذب نیروهای متخصص استفاده می نمایند پس از اتمام خدمت وظیفه عمومی در دوره تعهد می توانند با رعایت ضوابط و مقررات از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل شوند.

 

شرایط و مدارک لازم جهت تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی :

1) احراز نتیجه صلاحیت عمومی قطعی که توسط دفتر مرکزی گزینش سازمان مرکزی صورت         می پذیرد.

توضیح اینکه : در صورتیکه رأی گزینش عمومی عضو هیأت علمی به صورت قبول قطعی تا 2 سال پس از زمان رأی گزینش یکسال پیمانی، از طرف دفتر مرکزی گزینش اعلام نگردد، تبدیل وضعیت به رسمی قطعی مشروط به استعلام مجدد واحد دانشگاهی از دفتر مرکزی گزینش با اطلاع دفتر استخدام سازمان مرکزی می باشد.

2) مطلوب بودن عملکرد آموزشی عضو هیأت علمی در واحد دانشگاهی محل خدمت به استناد نظر خواهی کتبی از دانشجویان و مدیرگروه مربوط.

3) گذراندن 60 ساعت دوره های آموزشی ضمن خدمت و ارائه تأییدیه صادره از دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی مطابق جدول 1-2 بخشنامه شماره 46787/89 موره 2/3/85 .

4) سپری شدن مدت زمان 3 سال از تاریخ شروع به همکاری عضو هیأت علمی با دانشگاه آزاد اسلامی  ( یکسال به صورت پیمانی و دو سال به صورت آزمایشی )

تذکر : حداقل زمان توقف در وضعیتهای فوق 3 سال و حداکثر 5 سال می باشد.

5) ارائه اصل کارهای علمی- پژوهشی اعم از تألیف کتاب و مقالات چاپ شده در نشریات معتبر علمی  ( با رتبه علمی-پژوهشی، مروری، ترویجی ) و تکمیل جداول شماره 15 و 16 فرم ارزشیابی ( که در مدت زمان همکاری عضو هیأت علمی صورت گرفته باشد کسب 2 امتیاز از ماده 2 آئین نامه ارتقاء مرتبه پژوهشی ) الزامی می باشد.

 (جهت اطلاع از آخرین فهرست نشریات مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به سایت مربوط مراجعه گردد.)

6) تصویر مصدق کلیه مدارک تحصیلی اعم از کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای، دکترای تخصصی.

7) تصویر مصدق اولین و آخرین حکم حقوقی عضو هیأت علمی.

8) ارائه درخواست کتبی عضو هیأت علمی که به تأیید مدیرگروه آموزشی و یا پژوهشی واحد دانشگاهی مربوطه رسیده باشد.

9) تکمیل فرم ارزشیابی علمی و آموزشی، توسط گروه مربوط و تأیید معاون آموزشی واحد دانشگاهی مشروط بر اینکه معدل نمرات ارزشیابی کمتر از 14 نباشد.

10) رضایت مسئولین واحد دانشگاهی اعم از رئیس و معاون آموزشی از عملکرد آموزشی و پایبندی به مسایل اخلاقی و شرعی عضو هیأت علمی.

 

تبصره 1 : کلیه مربیان مأمور به تحصیل که حداقل 2 سال سابقه همکاری آموزشی داشته باشند در صورت ارائه گواهی اشتغال به تحصیل (در رشته های فنی و مهندسی قبولی در امتحان جامع از دانشگاه محل تحصیل به همراه ریزنمرات) از کسب 2 امتیاز پژوهشی معاف هستند.

تبصره 2 : با توجه به اینکه دانشجویان دوره دکترای تخصصی که به صورت بورسیه به استخدام دانشگاه آزاد اسلامی درآمده اند بنا به موافقت ریاست عالیه دانشگاه تا زمان اتمام تحصیل نیازی به مصاحبه علمی نداشتند و به صورت پیمانی همکاری می نمایند بنابراین تبدیل وضعیت استخدامی      نمی شود.

مدت زمان توقف اعضاء هیأت علمی نیمه وقت در مراحل تبدیل وضعیت :

مدت زمان توقف اعضاء هیأت علمی نیمه وقت جهت تبدیل وضعیت استخدامی 2 برابر مدت زمان توقف اعضاء هیأت علمی تمام وقت می باشد.

مراحل تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیأت علمی که در یک واحد دانشگاهی به صورت تمام وقت و در واحد دیگر به صورت نیمه وقت همکاری می نمایند می بایست توسط واحدی که به صورت تمام وقت همکاری  دارند از طریق کمیته منتخب انجام پذیرد.

  

 

 مدارک لازم پس از انجام مراحل تبدیل وضعیت استخدامی جهت ارسال به سازمان مرکزی:

با توجه به بخشنامه 224022/88 مورخ 10/10/84 (تفویض اختیار) پس از انجام کلیه مراحل تبدیل وضعیت استخدامی توسط مناطق و واحدهای دانشگاهی دارای کمیته منتخب می بایست به جهت نظارت و ثبت تغییرات حاصله در سوابق پروند?