انتخاب وب سایت

 

آموزش عالی به عنوان نیروی محرکه توسعه پایدار و حرکت به سوی جامعه معرفتی دارای نقش های متعددی است که سه وظیفه اساسی آن آموزش، پژوهش و ارائه خدمات تخصصی است. به عبارت دیگر، مأموریت اصلی یک دانشگاه در کسب (تولید) دانش از طریق پژوهش، اشاعه (توزیع) آن از راه آموزش و اجرا (به کاربستن) آن به وسیله خدمات تخصصی و اجتماعی خلاصه می شود. در آغاز هزاره  سوم، از دانشگاه ها انتظار می رود که ضمن ایفای نقش تعیین کننده خود در تولید و توزیع دانش، مسئولیت اجتماعی خود را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند و در تحلیل واقعیت های جامعه و عرضه راه حل های دانش محور پیشقراول باشند. دانشگاه امروزی ناگزیر است که خود را با نیازهای توسعه ای و ارتقا سطح زندگی مردم هماهنگ کند. نظام آموزشی باید خود را با نیازها و اولویت های جامعه، بازار کار و صنعت و خدمات محلی و ملی مطابقت داده و با آن در ارتباط باشند. برای رسیدن به این مهم و نیل به هدف ها، انتظارات و رسالت عالی ای که جامعه بر دوش دانشگاه و دانشگاهیان گذاشته، تنها ابزار در اختیار آموزش اثربخش و کارآمد است. آموزش اثربخش مهمترین عامل موثر در دگرگونی طرز نگرش و رفتار بشری است که در مسیر رشد اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی، ایجاد دانش و مهارت، تأمین فرصت های شغلی و افزایش تولید در جامعه به کار گرفته می شود. با این سخن، آموزش هزینه نیست، بلکه نوعی سرمایه گذاری کلیدی برای توسعه و پیشرفت پایدار جامعه است. آموزش اثربخش به مثابه ابزاری قابل اعتماد پل مستحکمی بین کلاس درس و اجتماع برقرار می سازد. این نوع آموزش که تربیت دانشجوی مولد، کارآفرین، توانمند و دارای مهارت را مورد توجه قرار می دهد، تنها با ارتقاء کیفیت و بهبود برنامه ریزی آموزشی و اجرای مطلوب برنامه های آموزشی در دانشگاه دنبال می شود. با این رویکرد، معاونت آموزشی رسالت اصلی خود را برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هدایت، نظارت و کنترل بر کلیه امور و فعالیت های آموزشی دانشگاه به منظور فراهم ساختن زمینه صحیح برای کار و فعالیت آموزشی اساتید و دانشجویان و بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری می داند و برای این منظور تلاش بر این است که همواره با استعانت از پروردگار دانا و توانا و استفاده از تمام ظرفیت های دانشگاه و همراهی، همدلی و همکاری همه اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی و کارکنان دانشگاه و تعامل با سایر معاونت ها و بخش های دیگر دانشگاه گام های مثبت در جهت اعتلای دانشگاه و تربیت دانشجویان متخصص، متعهد، دانش مدار، خلاق و کارآفرین بر داشته شود.

 

دکتر محمدحسین محبی نورالدین وند

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان